Get Adobe Flash player

กรม สน.jpgนาวกโยธนกองพล

กองพันทหารขนส่ง

ผบ.พน

น.ท.พีรภัทร  พัฒนโสภณ
 ผู้บังคับกองพัน

 

002

 

น.ต.อุทัย  ศรีสงคราม

รองผู้บังคับกองพัน

 

ยุทธการ

ฝ่ายยุทธการ

03

เรือเอกอุดม วันสุข

ผู้ช่วยนายทหารยุทธการกองพันทหารขนส่ง

พันจ่าเอกมงคล  กุนเสน

ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการกองพันทหารขนส่ง

032

พันจ่าเอกปรีดา  สุทธิประภา

ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการกองพันทหารขนส่ง

033

พันจ่าเอกดำรงค์  พรมทอง

ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการกองพันทหารขนส่ง

 

หน่วยงานอื่น

002

003

004

005

006

S 18022402

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506