Get Adobe Flash player

กรม สน.jpgนาวกโยธนกองพล

กองพันทหารขนส่ง

001

น.ท.ชัชพล  ปานพรม
 ผู้บังคับกองพัน

 

002

 

น.ต.อุทัย  ศรีสงคราม

รองผู้บังคับกองพัน

 

ยุทธการ

ฝ่ายยุทธการ

03

เรือเอกอุดม วันสุข

ผู้ช่วยนายทหารยุทธการกองพันทหารขนส่ง

031

พันจ่าเอกเพียง  จันทร์ใจดี

ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการกองพันทหารขนส่ง

032

พันจ่าเอกปรีดา  สุทธิประภา

ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการกองพันทหารขนส่ง

033

พันจ่าเอกดำรงค์  พรมทอง

ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการกองพันทหารขนส่ง

034

พันจ่าโทดำรงชัย  คงมา

ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการกองพันทหารขนส่ง

 

หน่วยงานอื่น

002

003

004

005

006

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506