Get Adobe Flash player

กรม สน.jpgนาวกโยธนกองพล

กองพันทหารขนส่ง

ผบ.พน

น.ท.พีรภัทร  พัฒนโสภณ
 ผู้บังคับกองพัน

 

002

 

น.ต.อุทัย  ศรีสงคราม

รองผู้บังคับกองพัน

 

ส่งกำลังบำรุง

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

04

เรือเอกสถิตย์  เวียงแก

ช่วยปฏิบัติราชการฝ่ายส่งกำลังบำรุงกองพันทหารขนส่ง

041

พันจ่าเอกบุญเหลือ  อดทน

ช่วยปฏิบัติราชการฝ่ายส่งกำลังบำรุงกองพันทหารขนส่ง

042

พันจ่าเอกจำเนียร  ผลสวัสดิ์

ช่วยปฏิบัติราชการฝ่ายส่งกำลังบำรุงกองพันทหารขนส่ง

043

พันจ่าเอกธรรมนูญ  เขียวผ่อง

ช่วยปฏิบัติราชการฝ่ายส่งกำลังบำรุงกองพันทหารขนส่ง

044

จ่าเอกพัฒนา  จันต๊ะเหล็ก

ช่วยปฏิบัติราชการฝ่ายส่งกำลังบำรุงกองพันทหารขนส่ง

หน่วยงานอื่น

002

003

004

005

006

S 18022402

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506