Get Adobe Flash player

กรม สน.jpgนาวกโยธนกองพล

กองพันทหารขนส่ง

ผบ.พน

น.ท.พีรภัทร  พัฒนโสภณ
 ผู้บังคับกองพัน

 

002

 

น.ต.อุทัย  ศรีสงคราม

รองผู้บังคับกองพัน

 

ส่งกำลังบำรุง

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

เรือโทเฉลิม  ทุมสิทธิ์

ผู้ช่วยนายทหารส่งกำลังบำรุงกองพันทหารขนส่ง

พันจ่าเอกเพียง  จันทร์ใจดี

พันจ่าส่งกำลังบำรุงกองพันทหารขนส่ง

043

พันจ่าเอกธรรมนูญ  เขียวผ่อง

ช่วยปฏิบัติราชการฝ่ายส่งกำลังบำรุงกองพันทหารขนส่ง

 

จ่าเอกอดิศร  ครองสนั่น

ช่วยปฏิบัติราชการฝ่ายส่งกำลังบำรุงกองพันทหารขนส่ง

 

 จ่าเอกพรพรหม  ปัจฉิมมา

ช่วยปฏิบัติราชการฝ่ายส่งกำลังบำรุงกองพันทหารขนส่ง

หน่วยงานอื่น

002

003

004

005

006

S 18022402

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506