Get Adobe Flash player

กรม สน.jpgนาวกโยธนกองพล

กองพันทหารขนส่ง

ผบ.พน

น.ท.พีรภัทร  พัฒนโสภณ
 ผู้บังคับกองพัน

 

002

 

น.ต.อุทัย  ศรีสงคราม

รองผู้บังคับกองพัน

 

การเงิน

ฝ่ายการเงิน

07

เรือโทณัทกร ศรีสกุลจินดา

หัวหน้านายทหารการเงินกองพันทหารขนส่ง ฯ

071

พันจ่าโทณัฐวุฒิ อัครเศรษฐธาดา

เสมียนการเงิน 

หน่วยงานอื่น

002

003

004

005

006

S 18022402

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506