Get Adobe Flash player

กรม สน.jpgนาวกโยธนกองพล

กองพันทหารขนส่ง

ผบ.พน

น.ท.พีรภัทร  พัฒนโสภณ
 ผู้บังคับกองพัน

 

002

 

น.ต.อุทัย  ศรีสงคราม

รองผู้บังคับกองพัน

 

การเงิน

ฝ่ายการเงิน

07

เรือเอกณัทกร ศรีสกุลจินดา

หัวหน้านายทหารการเงินกองพันทหารขนส่ง

071

พันจ่าเอกณัฐวุฒิ อัครเศรษฐธาดา

เสมียนการเงิน 

จ่าเอกณภัทร  สุวรรณโพธิ์ศรี

เสมียนการเงิน

หน่วยงานอื่น

002

003

004

005

006

S 18022402

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506